There was a problem loading the comments.

Các thông số trong Disk Space Usage

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print

Để truy cập Disk Space Usage click vào icon Disk Space Usage trên trang quản lý chính của control panel hosting.
- Để đi tới một thư mục click vào tên của thư mục đó.
- Để thay đổi chế độ hiển thị click vào box với tên của chế độ hiển thị đó.

1. Show Parent Directories (Hide Parent Directories): chức năng này sẽ ẩn hoặc hiện những thư mục ngoài thư mục root của website của bạn. Khi mở thì các thư mục ngoài thư mục public_html sẽ hiển thị, khi tắt thì chỉ hiển thị những thư mục bên trong public_html
2. Show More Directory Depth: chức năng này sẽ hiển thị các thư mục con của thư mục hiện hành.
3.
Show Less Directory Depth: chức năng này sẽ hiển thị các thư mục cha của thư mục hiện tại.
4.
Show Top Level: chức năng này sẽ hiển thị các files và thư mục ngoài thư mục home của bạn.


Share via
Did you find this article useful?  

Related Articles


Comments

Add Comment

Replying to  

CAPTCHA
© vHost.vn